Dohoda o provedení práce

21.2.2024 Od admin 0

Co je to dohoda o provedení práce? Kam se hlásí dohoda o provedení práce? Jaké jsou výhody a nevýhody dohody o provedení práce. Dohoda o provedení práce sociální a zdravotní pojištění. Vzor dohody o provedení práce ke stažení zdarma.

Dohoda o provedení práce
Dohoda o provedení práce (DPP) je forma pracovní smlouvy mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Uzavírána je v souladu s § 75 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění.

Počet odpracovaných hodin
Zaměstnanec může pracovat až 300 hodin pro jednoho zaměstnavatele za jeden kalendářní rok. Zaměstnanec může sice pracovat pro více zaměstnavatelů, ovšem limit 300 hodin se počítá pro každého zaměstnavatele zvlášť.

Rozvržení pracovní doby
Zaměstnavatel je povinen předem rozvrhnout zaměstnanci pracovní dobu a seznámit s ním nebo s jeho změnou nejpozději 3 dny před začátkem směny nebo období, na něž je pracovní doba rozvržena. Toto musí být v písemné formě. Pracovní dobu si může též zaměstnanec rozvrhnout sám.

Příplatky
Zaměstnavatel musí platit zaměstnanci příplatky za práci o víkendech, státní svátky, v noci a ve ztíženém prostředí.

Dovolená
Zaměstnanec má nárok na dovolenou, pokud bude pracovat na DPP déle než 3 měsíce. Zaměstnanec má nárok na 1/12 dovolené za každý kalendářní měsíc, ve kterém odpracoval alespoň 40 hodin.

Přechod na pracovní poměr
Pokud bude zaměstnanec pracovat na DPP déle než půl roku, může požádat zaměstnavatele o uzavření „klasické“ pracovní smlouvy. Zaměstnavatel se musí do 15 dnů vyjádřit. Pokud nesouhlasí, musí uvést důvod. Pokud souhlasí, do 30 dnů nabídne „klasickou“ pracovní smlouvu.

Výpověď
Pokud bude zaměstnanec pracovat na DPP déle než 3 měsíce, musí zaměstnavatel dát zaměstnanci výpověď písemně, s uvedením důvodu a dodržením výpovědní lhůty. Výpovědní lhůta závisí na délce pracovního poměru – od 15 dnů do 2 měsíců.

Hlášení do registru ČSSZ
Všechny zaměstnance pracující na dohody o provedení práce bude muset zaměstnavatel hlásit České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ). Předpokládané datum je 1.4.2024.

Sociální a zdravotní pojištění
Z DPP do 10.000 Kč měsíčně u jednoho zaměstnavatele a 300 odpracovaných hodin ročně, se neplatí zdravotní ani sociální pojištění. Pouze se odvede srážková daň 15%. V případě výdělku víc jak 10 000 Kč, vznikne povinnost odvést zdravotní a sociální pojištění (jak zaměstnanec, tak i zaměstnavatel).

Jsou DPP výhodné?
Po novelizaci zákona nejsou pro zaměstnavatele dohody o provedení práce již moc výhodné.

Náležitosti DPP
1. Identifikace obou smluvních stran.
2. O jaký pracovní úkol se jedná.
3. Výše sjednané odměny.
4. Pracovní doba, nebo doba, ve které má být úkol proveden.
5. Místo výkonu práce (např. Česká republika).
6. Podpisy obou stran.

Náhled dohody o provedení práce:

Dohoda o provedení práce

Zaměstnavatel: Netfirma, s.r.o.
IČ: 111111111
Se sídlem: Fialová 1022, 110 00 Praha 1
Jednatel: Emil Novák
(dále jen “Zaměstnavatel”)

a

Zaměstnanec: Jan Novák
Bytem: Příbramská 854, 130 00 Praha 3
Narozen: 00.00.0000
(dále jen “Zaměstnanec”)

Uzavírají dle § 75 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů tuto dohodu o provedení práce

I.

Na základě této dohody se zaměstnanec zavazuje vykonávat pro zaměstnavatele práci spočívající v: __________ , a to v rozsahu do 300 hodin za kalendářní rok.

Zaměstnanec se zavazuje, že bude práci sjednanou touto dohodou vykonávat řádně a osobně.

Zaměstnanec má při výkonu práce povinnost dodržovat předpisy, které se týkají zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. Současně prohlašuje, že byl s výše uvedenými předpisy řádně obeznámen před samotným podpisem smlouvy.

Zaměstnanec má povinnost důvěrného nakládání s informacemi, které získal při provádění práce, k níž se vztahuje tato dohoda a dbá na to, aby tyto informace nebyly sděleny třetím osobám.

Zaměstnavatel se tímto zavazuje poskytnout zaměstnanci všechny prostředky, které slouží k řádnému provedení sjednané práce.

Dále se zaměstnavatel vůči zaměstnanci zavazuje k vytvoření příznivých a přiměřených pracovních podmínek, které zajišťují řádný a bezpečný výkon práce.

II.

Místem výkonu práce je: __________

Tato dohoda se sjednává na dobu určitou/neurčitou, a to od __________ do __________

III.

Za sjednanou a řádně vykonanou práci se zaměstnavatel zavazuje poskytnout zaměstnanci odměnu ve výši __________ Kč/hod.

Dnem splatnosti této pravidelné odměny je __________ den měsíce, jenž následuje po měsíci, ve kterém zaměstnanci vznikl nárok na výše stanovenou odměnu.

Odměna bude vyplácena na číslo účtu zaměstnance: __________ vedeného u: __________

IV.

Pokud to vyžaduje zákon, jiné nařízení nebo povaha vykonávané práce, je zaměstnanec povinen podrobit se před vstupem do zaměstnání lékařské prohlídce.

V.

Platnost a účinnost této dohody se nabývá dnem jejího podpisu. Obě smluvní strany souhlasně prohlašují, že byly s obsahem dohody řádně obeznámeny a že byla dohoda sepsána na základě jejich svobodné a vážné vůle. Zároveň prohlašují, že si nejsou vědomy žádných překážek, které by mohly zapříčinit nemožnost výkonu sjednaných úkolů.

Tato dohoda byla sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží zaměstnavatel a druhé zaměstnanec.

V __________ dne __________

 

                __________                                                           __________
                Zaměstnavatel                                                            Zaměstnanec

Dohoda o provedení práce Word vzor 2024