Jak zrušit povinné ručení

21.2.2024 Od admin 0

Výpověď a zrušení povinného ručení. Jakými způsoby lze zrušit povinné ručení? Výpověď vzor ke stažení zdarma.

Výpověď ke konci pojistného období
Jde o nejlepší způsob, jak vypovědět smlouvu o povinném ručení. Podmínka je, že výpověď musí být podána písemně alespoň 6 týdnů před koncem pojistného období. Ve výpovědi není nutné uvádět důvod.

Ukončení pojištění ke konci pojistného období:

Pojistitel: …

Pojistník: …

Výpověď pojistné smlouvy č. …

V souladu s VPP tímto vypovídám pojistnou smlouvu č. … ke konci pojistného období.

S pozdravem

Děkuji.

V ………………………………… dne ………………………………………

………………………………………
Jméno (podpis)

Výpověď do 2 měsíců od uzavření pojistné smlouvy
Ode dne uzavření pojistné smlouvy, můžete ve lhůtě 2 měsíců vypovědět smlouvu o povinném ručení. Výpovědní osmidenní lhůta začíná běžet dnem doručení výpovědi pojišťovně. Pak pojištění automaticky zaniká.

Ukončení povinného ručení dohodou
I tímto způsobem lze povinné ručení ukončit. Je však otázka, zda pojišťovna bude vaší dohodu akceptovat. Pokud ano, povinné ručení zaniká po obdržení písemného souhlasu od pojišťovny.

Výpověď ve lhůtě 3 měsíců po vzniku pojistné události
Povinné ručení je možné vypovědět ve lhůtě 3 měsíců ode dne doručení oznámení o vzniku pojistné události. Tříměsíční výpovědní lhůta začíná běžet dnem doručení výpovědi druhé straně. Pak pojištění zanikne.

Výpověď do 14 dnů při zřízení povinného ručení na dálku
Pokud si sjednáte povinné ručení přes internet nebo po telefonu, můžete od této smlouvy odstoupit bez udání důvodů ve lhůtě 14 dnů od jejího uzavření. V tomto případě musíte poslat písemnou výpověď pojišťovně i zprostředkovateli pojištění.

Ilustrační foto

Výpověď při navýšení ceny ze strany pojišťovny
Pokud vám pojišťovna povinné ručení zvýší, můžete od smlouvy odstoupit, a to ve lhůtě 1 měsíc od oznámení změny výše ceny pojistného. Avšak pozor, zdražení pojištění v důsledku sražení bonusu v případě pojistné události, není úprava smluvních podmínek. V písemné výpovědi nezapomeňte uvést, že smlouvu vypovídáte, protože nesouhlasíte s novou výší pojistného.

Zánik pojištění z důvodu nezaplacení pojistného
Povinné ručení lze ukončit z důvodu jejího nezaplacení na další pojistné období. Pokud pojištění nezaplatíte ani po urgencích z pojišťovny, pojištění z důvodu nezaplacení pojistného zanikne. Tady však pozor, pojišťovna bude chtít doplatit pojištění za pojištěné dny, než došlo k ukončení pojištění z důvodu neuhrazení částky. Pojišťovna také může požadovat smluvní pokutu.

Výpověď smlouvy z důvodu krádeže vozidla
Pokud vám někdo vozidlo odcizil, povinné ručení zaniká dnem odcizení vozidla. To však musíte nahlásit pojišťovně a zároveň jí dodat protokol od Policie ČR.

Ukončení pojištění prodejem vozidla
Pokud vozidlo prodáte, povinného ručení končí dnem prodeje vozidla.

Ukončení pojištění prodejem vozidla vzor:

Pojistitel: …

Pojistník: …

Věc: Výpověď pojistné smlouvy č. …

Vypovídám výše uvedenou smlouvu pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (o povinném ručení) z důvodu prodeje vozidla ke dni ………………….

K výpovědi přikládám kopii kupní smlouvy a zelenou kartu vydanou vaší pojišťovnou. Zároveň žádám o zaslání potvrzení o délce bezeškodného průběhu pojištění.

Děkuji.

V ………………………………… dne ………………………………………

………………………………………
Jméno (podpis)