Kupní smlouva na jízdní kolo ke stažení

12.4.2024 Od admin 0

Prodáváte nebo kupujete jízdní kolo (nebo elektrokolo) a hledáte vzor kupní smlouvy? Na naší stránce naleznete vzor kupní smlouvy na jízdní kolo ke stažení zdarma (Word).

Kupní smlouva
Kupní smlouva je smlouva, která se v písemné formě sepisuje mezi prodejcem a kupujícím. Ve smlouvě se mj. specifikuje předmět prodeje, například jízdní kolo.

Nutné náležitosti kupní smlouvy
1. Údaje prodejce a kupujícího (jméno, název, IČO, adresa, datum narození nebo rodné číslo)
2. Předmět prodeje.
3. Cena.
4. Platební podmínky (platba v hotovosti, na účet).
5. Podpisy obou smluvních stran.
6. V kolika vyhotoveních se smlouva se vydává (zpravidla ve dvou).

 

Kupní smlouva na jízdní kolo vzor náhled:

 

Kupní smlouva – jízdní kolo, dle ust. § 2079 a násl. občanského zákoníku

Smluvní strany:

Jméno příjmení: Josef Novák

narozen.: ………………

bytem: ………………

(dále jen „prodávající“)

a

Jan Svoboda

narozen: ………………

bytem: ………………

(dále jen „kupující“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu kupní dle ust. § 2079 a násl. občanského zákoníku:

I. Předmět smlouvy

Prodávající se touto smlouvou zavazuje odevzdat kupujícímu následující hmotnou movitou věc: jízdní kolo značky …, rok výroby …, výrobní číslo…,

s výbavou:

– kola model ……….

– řazení, kliky…………

– …

a umožnit mu nabýt vlastnické právo k ní, kupující se zavazuje věc převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu sjednanou v článku II. této smlouvy.

Současně prodávající předává kupujícímu příslušenství a to……………

II. Kupní cena

Použitou věc uvedenou v článku I. smlouvy prodává prodávající kupujícímu se všemi součástmi a příslušenstvím, zejména s ……………, za sjednanou kupní cenu… ,- Kč

(slovy … korun českých), která je splatná hotovostní formou při podpisu této smlouvy a proti předání předmětu koupě.

Podpisem této smlouvy potvrzuje prodávající převzetí celé kupní ceny, a to tak, jak uvedeno výše.

III. Převod vlastnictví

Kupující nabude vlastnické právo k věci po zaplacení celé kupní ceny, specifikované v článku II.

IV. Způsob převzetí předmětu kupní smlouvy

Kupující si převzal předmět kupní smlouvy od prodávajícího v jeho bydlišti při podpisu této smlouvy, což smluvní strany osvědčují svými níže připojenými podpisy.

V. Odpovědnost za vady, reklamační řízení

Prodávající upozorňuje kupujícího na skutečnost, že převáděná věc je věcí použitou, užívanou … let. Kupující po jejich pečlivé kontrole prohlašuje, že převáděná věc je funkční, její stav odpovídá jejímu věku a běžnému opotřebení a je možno ji použít k jeho účelům.

VI. Jiná ujednání

Účastníci prohlašují, že tuto smlouvu uzavřeli na základě své pravé a svobodné vůle, že při jejím uzavírání nejednali v tísni či za nevýhodných podmínek, smlouvu si řádně přečetli a s jejím obsahem plně souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

VII. Ustanovení přechodná a závěrečná

Práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku o smlouvě kupní.

Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou výtiscích s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

 

V………………, dne ………………

 

podpisy účastníků smlouvy:

 

………………………….                  ………………………….

Prodávající                                   Kupující

**********************

Kupní smlouva na jízdní kolo vzor ke stažení (Word)