Kupní smlouva

22.2.2024 Od admin 0

Prodáváte nebo kupujete nějakou věc a hledáte vzor kupní smlouvy? Na naší stránce naleznete vzor kupní smlouvy ke stažení zdarma (Word).

Kupní smlouva
Kupní smlouva je smlouva, která se v písemné formě sepisuje mezi prodejcem a kupujícím. Ve smlouvě se mj. specifikuje předmět prodeje (nemovitost, automobil, jízdní kolo, mobilní telefon…).

Doporučujeme: Kupní smlouva na jízdní kolo ke stažení

Nutné náležitosti kupní smlouvy
1. Údaje prodejce a kupujícího (jméno, název, IČO, adresa, datum narození nebo rodné číslo)
2. Předmět prodeje.
3. Cena.
4. Platební podmínky (platba v hotovosti, na účet).
5. Podpisy obou smluvních stran.
6. V kolika vyhotoveních se smlouva se vydává (zpravidla ve dvou).

Kupní smlouva vzor náhled:

Kupní smlouva

uzavřena dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

I. Smluvní strany

Jméno, příjmení: Jan Novák

Trvale bytem: K mostu 9985, 150 00 Praha 5

Narozen: …

(dále jen “Prodávající”)

a

Jméno, příjmení: Libor Svoboda

Trvale bytem: Horní 652, 130 00 Praha 3

Narozen: …

(dále jen “Kupující”)

II. Předmět koupě

Prodávající prohlašuje, že vlastnictví:

Osobní automobil: Škoda Octavia IV 2.0 TDI Style

Barva: bílá

Rok výroby: 2020

SPZ: 4S8 0000

Výrobní číslo podvozku:78HS9G-524-ZGT8SW921

Výrobní číslo motoru: 02GHDE89

Počet najetých kilometrů: 30521

Technický průkaz: Série SW č. 8509057

Příslušenství předmětu koupě

K příslušenství předmětu koupě patří: __________

Prodávající se zavazuje, že na základě této kupní smlouvy odevzdá kupujícímu do výlučného vlastnictví a za níže stanovenou kupní cenu předmět koupě spolu s právním i faktickým příslušenstvím.

Kupující se zavazuje, že předmět koupě spolu s veškerým příslušenstvím k němu náležícím kupuje do svého výlučného vlastnictví, a to za cenu stanovenou v odstavci níže.

III. Kupní cena

Smluvní strany ujednaly cenu předmětu koupě ve výši: 400 000 Kč.

Strany se dohodly na uhrazení kupní ceny bezprostředně po podpisu této kupní smlouvy.

IV. Doba a místo plnění

Strany smlouvy se dohodly, že prodávající odevzdá kupujícímu do výlučného vlastnictví předmět koupě s veškerým právním i faktickým příslušenstvím, a to bezprostředně po podpisu této smlouvy.

Strany se dohodly, že kupující od prodávajícího přijme do svého výlučného vlastnictví předmět koupě s veškerým právním i faktickým příslušenstvím bezprostředně po podpisu této smlouvy a současně prodávajícímu uhradí kupní cenu.

Místem plnění se rozumí místo, na kterém došlo k podpisu této smlouvy.

V. Prohlášení prodávajícího

Prodávající prohlašuje, že neví o žádných právních vadách, jež by znemožňovaly převod předmětu koupě do výlučného vlastnictví kupujícího nebo o faktických vadách, které by kupujícího omezovaly v řádném užívání předmětu koupě.

VI. Prohlášení kupujícího

Kupující prohlašuje, že byl se stavem předmětu i příslušenství koupě náležitě seznámen a že si je vědom jejich právního i faktického stavu v době podpisu této smlouvy.

VII. Odstoupení od smlouvy

Prodávající má právo odstoupit od smlouvy, neuhradí-li mu kupující sjednanou kupní cenu řádně, včas a v plné výši. Toto odstoupení je nutno učinit v písemné formě.

Kupující má právo odstoupit od smlouvy, pokud mu prodávající řádně a včas nepředá předmět koupě s veškerým faktickým i právním příslušenstvím dle odstavce IV. Toto odstoupení je nutno učinit v písemné formě.

Kupující má právo odstoupit od smlouvy také tehdy, vyjde-li najevo, že se prohlášení prodávajícího plynoucí z pátého odstavce této smlouvy ukáže jako nepravdivé.

Dojde-li k platnému odstoupení od smlouvy, mají smluvní strany povinnost vrátit všechna vzájemně učiněná plnění.

VIII. Závěrečná ustanovení

Další vztahy obou smluvních stran, které tato smlouva výslovně neupravuje, se řídí zákonem č. 89/2012.

Tuto kupní smlouvu je možno měnit nebo doplňovat jen se souhlasem obou stran, a to prostřednictvím dodatků v písemné podobě.

Tato kupní smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem, kdy ji obě smluvní strany podepíší.

Tato kupní smlouva byla sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží prodávající a druhé kupující.

Obě smluvní strany souhlasně prohlašují, že se s kupní smlouvou před jejím podpisem seznámily, jsou si vědomy jejího obsahu a zároveň prohlašují, že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

V __________ dne __________ V __________ dne __________

 

__________                                                __________

Kupující                                                       Prodávající

******************

Kupní smlouva vzor ke stažení zdarma (Word)